මීළඟ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් පසුව පැවැත්වීමට නියමිත පළමු පාර්ලිමේන්තු රැස්වීමට පෙර ඊට තේරී පත්වෙන සියලු මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා PCR පරීක්ෂණ සිදු කිරීමට යෝජනා වී ඇත.

පාර්ලිමේන්තුවේ පළමු රැස්වීම සඳහා සියලුම මන්ත්‍රීවරුන් පැමිණීමට අනිවාර්ය බව ස්ථාවර නියෝගවල සදහන් නිසා සමාජ දුරස්ථභාවය ඔවුන් අතර රඳවා ගැනීම අපහසු වී තිබීම නිසා මෙම යෝජනාව සාකච්චා වෙමින් ඇත.

නමුත් ඉන් පසුව පවත්වන පාර්ලිමේන්තු සභා වාරවලදී සභා ගර්භයෙහි සිටිය හැකි මන්ත්‍රී සංඛ්‍යාව සීමා කිරීම මගින් සමාජ දුරස්ථභාවය පවත්වාගෙන යාමට බලාපොරොත්තු වේ.

කෙසේ වෙතත් මේ සම්බන්ධයෙන් අවසන් තීරණයකට පැමිණ නැති බව පාර්ලිමේන්තු බලධාරීන් සඳහන් කරයි.