ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබූ කාලය තුළ අත්අඩංගුවට ගත් වාහන හිමිකරුවන්ට භාර දීමට තීරණය කෙරේ.

ඒ අනුව මේ සම්බන්ධයෙන් සොයා බලා වහාම ක්‍රියාත්මක වන ලෙසට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් , වැඩබලන පොලිස්පතිවරයා වෙත දන්වා තිබේ.