ලබන 15 වැනිදා සිට උපකාරක පන්ති නැවත ආරම්භ කිරීමට අවසර ලබා දෙන බව රජය පවසනවා.

පන්තියක් සඳහා සහභාගි කරවා ගත හැකි උපරිම සිසුන් සංඛ්‍යාව 100කට සීමා කර තිබෙනවා.