මහ මැතිවරණය අගෝස්තු 05 වෙනිදා පවත්වන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නිව්දනය කරනවා.