මෙවර උසස් පෙළ විභාගය සැප්තැම්බර් 07 වෙනිදා සිට ඔක්තෝම්බර් 02 වෙනිදා දක්වා පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පවත්වනු ලබන්නේ සැප්තැම්බර් 13 වෙනිදා බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරන්නේ.