එළඹෙන මහමැතිවරණයේ දී කවර පක්ෂයක් වෙනුවෙන් හෝ දේශපාලන කාර්යයන්හි නිරත නොවිය යුතු බව ජනාධිපතිතුමා රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන්ට දැනුම් දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව කිසිඳු අයුරකින් හෝ දදේශපාලන පක්ෂයකට ඔවුන් විසින් සහාය නොදැක් විය යුතුයි.