ප්‍රමිතියෙන් තොර මුඛ ආවරණ වෙළෙඳපොළේ අලෙවි කිරීම බහුල වී ඇති බැවින් එය වැළැක්වීම සඳහා SLS තත්ත්ව සහතිකය අනිවාර්ය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති කාර්යාංශය සූදානම් වෙයි.

ඒ සඳහා අවශ්‍ය නිර්දේශ සකස් කර ඇමැති මණ්ඩල සංදේශයක් නිකුත් කිරීමට නියමිතය.

ඒ සඳහා ඇමැති මණ්ඩල සංදේශයක් සකස් කරන ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට ප්‍රමිති කාර්යාංශය දැනුම් දී තිබේ.

මුඛ ආවරණ සඳහා EU and ASPM තත්ත්ව සහතිකය ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය නිර්දේශ කර තිබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ මුඛ ආවරණවලට ලෝකයේ රටවල් රැසකින් ඇනවුම් ලැබී ඇතැතත් SLS තත්ත්ව සහතිකය නොමැති වීම නිසා මුඛ ආවරණ සැපැයීමට නොහැකි තත්ත්වයක්ද මතුව ඇති බව ප්‍රමිති කාර්යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය එන්. සේනාරත්න පැවැසුවාය.