කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක වලට බස් රථ ධාවනයට තිබූ සීමා ඉවත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව සියලු දිස්ත්‍රික්කවල සිට කොළඹ දක්වා බස් ධාවනය ලබන සඳුදායින් ඇරඹෙන බව ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය පවසනවා.