තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව වසරකදී කෝටි 50 ක පමණ පාඩුවක් ලබන බව වාර්තා වෙනවා.

දැරිය නොහැකි අන්දමේ සේවකයින් ප්‍රමාණයක් සිටීම නිසා ඔවුනට අවශ්‍ය අතිකාල දීමනා සහ වෙනත් දීමනා ගෙවිය යුතු අතර ඒ සඳහා පමණක් වසරකට කෝටි 100 කට ආසන්න මුදලක් වැය වනවා.

තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ දිනක ආදායම ලක්ෂ 50 ක පමණ වනවා.