වසර දෙකක් යනතුරු වරිපනම් බදු වැඩි නොකිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.එමෙන්ම කැබ්නට් මණ්ඩලයේදී තීරණය කර ඇත්තේ මධ්‍යම පාන්තිකයින්ට නිවාස ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීමටයි.

එමෙන්ම ඕස්ට්‍රලියාවෙන් කිරි එළ දෙනුන් 2500ක් ආනයනය කිරීමට තීරණය කර ඇය්හි අතර ,පාසල් දරුවන්ට වියළි ආහාර මල්ලක් ලබා දීමටද තීරණය කර තිබෙනවා.