ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය ,පොදු ජන පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයාට සහාය පල කිරීම සම්බන්ධයෙන් හිටපු ජනාධිපතිනිය නිකුත් කල ලිපියක් පසුගිය දිනවල සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ හුවමාරු වී තිබුනා.ඇය එහිදී එම ලිපිය ආමන්ත්‍රණය කොට තිබුනේ ශ්‍රීලනිප ලේකම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර මහතාටයි.

ඇගේ එම ලිපියට පිළිතුරු දයාසිරි ජයසේකර මහතා විසින් ලබා දී තිබෙනවා.ඒද සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේමයි.
මීට ටික වෙලාවකට පෙර නිකුත් කර ඇති එම ලිපියෙන් පක්ෂයක් වශයෙන් එම තීරණය ගැනීමට තමාට ඉවහල් වූ හේතු ඔහු විසින් පැහැදිලි කර තිබෙනවා .

” Dear madam
Sorry for the delay in my response. I have been extremely busy with the present developments. I saw on social media and through other sources regarding the message that you have communicated.
I am extremely saddened by the WhatsApp message that was communicated to me personally, which later appeared on a number of social media platforms. Therefore, with all due respect I decided to draft this message explaining a number of factors. The intention of drafting this letter was to clarify the position SLFP, which I am the Secretary General, and also highlight my opinion as a great loyalist of the party. I sincerely hope that you will understand our intention and position in regards to the decision our party arrived on the 9th of October 2019.
Primarily, our intention in arriving at this decision to support Mr Gotabaya Rajapaksa for the upcoming Presidential Election on the 16th of November 2019 was based on upholding the values, integrity of the SLFP under no circumstances have we compromised the very party founded by your late father Hon. SWRD Bandaranayake. The SLFP was founded on the premise of progressive socio-economic policy to which I am bounded from the bottom of my heart and as the General Secretary of the party.
Therefore, madam, in light of the policy framework and the founding principles of the party we are not in a position to support the UNP. The policies and framework of the UNP is contrary to our party policy. We cannot support a party that promotes the views and policies that are based on neoliberalism. In order to add the present downfall of the SLFP was due to a collision arrangement with the UNP. As a result, today our party, which was once the number one force in the country has downgraded to the third in a span of 5 years.
The prerequisite for our support to SLPP candidate Mr. Gotabaya Rajapakse was based on policy and value compatibility. Although, the SLPP was founded by the team led by the Former President Hon. Mahinda Rajapakse. Therefore, as the two progressive democratic parties we decided that the best and the most suitable option is to partner with SLPP. I would like to mention that the Central Committee of the SLFP decided on the above decision to which I acted as the General secretary of the party. It is my honor and duty to respect the decision of the Central Committee as clearly stipulated in the constitution of a party to that I uphold my oath.
Furthermore, madam I cannot embark on a decision based on personal views, we represent a party and the very ethics of a progressive and remarkable Sri Lanka. It is our responsibility to the people of Sri Lanka irrespective of party and personal politics to see a country prosper.
We saw the serious, unprecedented problems, struggles and vengeance shown during the five years of the ‘Yahapalanaya’ Government. We all witnessed it! The people witnessed it! Although former President Hon. Mahinda Rajapaksa was instrumental in splitting the� SLFP, we struggled to see any progress with the ‘Yahapalanaya’ Government due to the policy framework of the UNP. Hence, the reason that we walked out over 15 months prior. With all honesty and sincerity the decision of the SLFP was in progressing and setting the foundation for a Greater Sri Lanka without any personal bias.
The SLFP on the 10th of February 2018 lost the Local Government election. This was the first time for a sitting Government. Also, during this time Madam you were the sitting Advisor of the SLFP. History has shown us instances where we had to unite for purposes of the country foregoing personal issues.
For instance the very Founder of the SLFP late Hon. SWRD Bandaranaike was murdered by a buddhist monk. However, our party is based on five foundations of Sangha, Weda, Guru, Govi, Kamkaru to which we still uphold our principles. Therefore, despite the cold blooded murder of your late father we including your late mother Hon. Sirimavo Bandaranaike continued to seek the blessings of the ‘maha sanga’. The blessings of the maha sanga is pivotal in our existence.
As for your late husband Mr Vijaya Kumaratunga the humanitarian was suspected to be murdered by the JVP. Nonetheless, in 2000 we formed the interim government with the JVP� and also formed the coalition government in 2004 in the interest of the country. Moreover, you personally drew the symbol of the ‘bulath kole’ on a paper to form the coalition with the JVP. In history we embarked on bold decisions to progress our country leaving aside personal differences uniting and progressing a country. This is the utmost we can do as a human being.
Personally in 1994 as an extremely active youth activist of the SLFP youth front we work tirelessly against corrupt government to make you win the presidential election.
My heart filled with emotion together with justice, loyalty, and humbleness; I am a SLFPer and I will together with the members of the SLFP rebuild, strength and flourish the party.
Thank you

Dayasiri “

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of