අමාත්‍ය ආරුමුගම් තොණ්ඩමාන් මහතා අභාවප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා.

මිය යන විට ඔහු ප්‍රජා සංවර්ධන සහ වතු යටිතලපහසුකම් අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කලා.

රෝහලේ ප්‍රකාශකයෙක් සඳහන් කලේ අමාත්‍යවරයා රෝහල් ගත කිරීමේදී ජිවිතක්ෂයට පත්ව සිටිය බවයි. අමාත්‍යවරයා නිවසේදී ඇඳ වැටීම හේතුවෙන් ඔහුව රෝහලට ඇතුලත් කර තිබෙනවා.