සතියේ දිනවල කොළඹ නගරයේ පවතින අධික රථ වාහන තදබදය අඩු කිරීම සඳහා “park and dive” සංකල්පය ක්‍රියාත්මක කිරීමට් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ තීරණය කර තිබෙනවා.

මේ සඳහා ලංගම අනුග්‍රහය ලබා ගැනෙන අතර ඒ යටතේ මෝටර් රථ වලින් කාර්‍යාලවලට පැමිණෙන අයට සිය මෝටර් රථ තෝරාගත් ස්ථානවල නවතා බස් රථ වලින් ගමන් කිරීමේ පහසුකම හිමිවෙනු ඇති.

ලොව බොහොමයක් රටවල් මෙවැනි ක්‍රියාමාර්ගයන් ගෙන ඇති අතර ශ්‍රී ලංකාවේද එය ක්‍රියාත්මක කොට අග නගරයේ වාහන තද බදය අඩු කිරීම මෙම සැලසුමේ අරමුණයි