නැගෙනහිර පලාතේ පවතින පුරා වස්තු ආරක්ෂා කිරීමට,ආරක්ෂක ලේකම්වරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කාර්ය සාධක බලකායක පිහිටුවීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා තීරණය කර තිබෙනවා.
මේ ඒ පිලිබඳව එතුමාගේ නිල පිටුවෙහි තබා තිබූ සටහන