ඉරිදා සහ සඳුදා දිනවල දිවයිනටම බලපාන පරිදි ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වේ.

ඒ අනුව හෙට රාත්‍රී 8.00 සිය ක්‍රියාත්මක වන ඇඳිරි නීතිය ලබන අඟහරුවාදා පෙරවරු 5.00 දක්වා ක්‍රියාත්මක වේ.