රණවිරුවන් හා රට අඛණ්ඩව ඉලක්ක ලක්කරන ජාත්‍යන්තර සංවිධාන හෝ ආයතන වලින් ඉවත්වන්නට පසුබට නොවන බව ජනපති, රණවිරු විජයග්‍රහණයේ 11 වන වර්ෂ පූර්ණ සැමරුම් උත්සවය අමතමින් පවසා සිටිනවා.

බත්තරමුල්ලේ දී මෙම රණවිරු උපහාර උළෙල දැන් පැවැත්වෙනවා.