මහා ගංවතුර මට්ටමකට සූදානම්වීම සඳහා අවදානම් ප්‍රදේශ වලින් පවුල් ඉවත් කිරීමට උපදෙස් ලබා දුන් බව රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් පවසනවා.

පවතින අයහපත් කාලගුණය නිසාවෙන් රත්නපුරය සහ තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයකට මේ වන විට දැඩි වර්ෂාවක් ඇද හැලෙනවා.