අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට අයි.ඕ.සී ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල ඉහළ දමා තිබෙනවා.

ඒ අනුව රුපියල් 5 කින් ලීටරයක මිල ඉහළ යන අතර එහි නව මිල වන්නේ රුපියල් 142 ක්.