ගිනිකොණ දිග බෙංගාල බොක්කේ වර්ධනය වූ ගැඹුරු පීඩන අවපාතය, සුළි කුණාටුවක් බවට පත්ව තිබෙනවා.

එය නම් කොට ඇත්තේ (AMPHAN) අම්පන් යනුවෙනුයි.