තවත් කොරෝනා රෝගීන් 12 දෙනෙකු වාර්තා වී තිබෙනවා .

ඒ අනුව මේ වන විට වාර්තා වන මුළු කොරොනා රෝගීන් ගණන 949 ක්.

ඉන් 520ක් ම මේ වන විට පූර්ණ සුවය ලබා අවසන්.