දිස්ත්‍රික්ක 09 කට නාය යෑම් පිලිබඳව පූර්ව අනතුරු හැඟවීම් ප්‍රකාශයට පත් කොට තිබෙනවා.

ඒ අනුව ගාල්ල, මාතලේ, රත්නපුර , කෑගල්ල, කුරුණෑගල, කලුතර ඇතුලු දිස්ත්‍රික්ක 09කටයි මෙලෙස අනතුරු හැඟවීමේ නිවේදනය නිකුත් කොට ඇත්තේ.