තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 10 ක් හඳුනා ගෙන තිබෙනවා.
ඒ අනුව ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 935දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසනවා.