තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 09 ක් හඳුනා ගැනේ. ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 925 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා . සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය මේ බව තහවුරු කර තිබෙනවා.