අධි අවදානම් කලාපවල බස් රථ ධාවනය කිරීමේදී තමන්‍ට ඉන්ධන සහනාධාරයක් ලබා දෙන ලෙසට පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති ගැමුණු විජේරත්න මහතා රජයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

ඔහු කියා සිටින්නේ රජයට එවැනි හැකියාවක් ඇති බවයි.

එසේ නොවන්නේ නම් බස් රථ ධාවනය නොකරන බව ඔහු පවසනවා.