සඳුදා සිට රට විවෘත කිරීමෙන් පසුව රාජ්‍ය සේවකයින් 20% ක් යළි සේවයට කැඳවන බව රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එස්.හෙට්ටි ආරච්චි මහතා පවසනවා.

එමෙන්ම සේවකයින්ගේ වැඩ මුරය පැය 8 කට සීමා නොවිය යුතු අතර ආයතන ප්‍රධානියා විසින් පවරන ලද රාජකාරිය නිමවීමෙන් අනතුරුව ඔහුගේ අභිමතය පරිදි සේවය අවසන් කොට යා යුතු බවයි ඔහු සඳහන් කරන්නේ.

එමෙන්ම ගැබිණි මවුවරුන් සහ කුඩා දරුවන් සිටින මවුවරුන් මෙම අවස්ථාවේදී සේවයට කැඳවීමෙන් වලකින බව ද ලේකම්වරයා සඳහන් කරනවා.