මාර්ගගත ක්‍රමය (Online) යටතේ අධ්‍යයන කටයුතු පවත්වාගෙන යාම සඳහා සිසුන්ට ඇති තාක්ෂණික පහසුකම් පිළිබඳ ප්‍රතිපාදන තොරතුරු රැස්කිරීමට විශ්වවිද්‍යාල කොමිෂන් සභාව පියවර ගෙන තිබේ.

පදිංචි ස්ථානයේ සිට නගරයට ඇති දුර, අන්තර්ජාලය භාවිත කිරීම සඳහා ප්‍රතිපාදන සොයා ගන්නා ආකාරය, අන්තර්ජාලය භාවිත කිරීමේ දී පවතින ගැටලු, අනතර්ජාලයට සම්බන්ධ වන මෙවලම, සංඥා පහසුකම්, මෙතෙක් විශ්වවිද්‍යාලය මගින් කරන ලද මාර්ගගත වැඩසටහන්වලට සහාභාගි වූයේ ද නැද්ද යන තොරතුරු මෙන්ම දෙමව්පියන්ගේ ආදායම ද මෙහිදී විමසා බැලෙනු ඇත.

අදාළ විශ්වවිද්‍යාල විසින් තම සිසුන්ගෙන් මෙම තොරතුරු කැඳවීමට නියමිතය.

දුර බැහැර දුෂ්කර ප්‍රදේශයන්හි පදිංචි සිසුන්ට දුරකථනයෙන් කතා කර විස්තර ලබා ගැනීමේ වැඩපිළිවෙළක් ද ක්‍රියාත්මක වෙයි.

පවතින වසංගත තත්ත්වය මත අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා විශ්වවිද්‍යාල විවෘත කිරීමට නිශ්චිත දිනයක් නොමැති හෙයින් මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ අධ්‍යයන කටයුතු පවත්වා ගෙන යාම මෙලෙස තොරතුරු කැඳවීමේ අරමුණ බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව පවසයි.