පරිප්පු සහ සැමන් සඳහා පැනවූ උපරිම සිල්ලර මිල ඉවත් කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.
මීට පෙර උපරිම මිල ලෙස පරිප්පු කිලෝව රුපියල් 65 කටද සැමන් ටින් එකක් රුපියල් 100 කටද නම් කර තිබුනා.